Privacy Policy (AVG)

WET ALGEMENE PRIVACY POLICY MKB (AVG)

Dierbaar Dierfysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dierbaar Dierfysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dierbaar Dierfysiotherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy policy , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via 06-40223081 of via onze contact formulier op de website.

Algemeen

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Mijn praktijk

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jouw verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jouw huisdier (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

De plichten van de praktijk

Dierbaar Dierfysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via mijn website.
Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouw huisdier. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of Jouw curator of mentor).